AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
Gegužės 8 d. dorinio ugdymo mokytojų konferencija...
Paskelbta: 2014-02-03 08:40:20

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

VI-oji respublikinė metodinė - praktinė konferencija

Kūrybiška dorinio ugdymo pamoka: patirtis ir iššūkiai

2014 m. gegužės 8 d.

Šiauliai

 KONFERENCIJOS AKTUALUMAS

Besikeičianti visuomenė šiuolaikiniam žmogui, siekiančiam įgyti naujų kompetencijų ir kaupti atitinkamus įgūdžius, kelia vis didesnius reikalavimus. Išugdyti ar padėti vaikui pačiam išsiugdyti kūrybiškumo kompetenciją, suprantamą kaip gebėjimą originaliai, lanksčiai, tikslingai ir efektyviai mąstyti ir veikti, turi būti vienas svarbiausių šiuolaikinės mokyklos siekių. Kitaip tariant, mokykla turėtų ugdyti mąstantį, gebantį spręsti problemas, vežlų, laisvą, savarankišką žmogų. Verslumas ir kūrybiškumas tiesiogiai susieti ir padeda žmogui gyventi pilnavertį gyvenimą visuomenėje. Kūrybiškumas atveria naujas galimybes mokytis ir kurti naujus dalykus, formuoja gebėjimą pozityviai susitvarkyti su gyvenimo pasikeitimais tiek praktiškai, tiek emociškai. Leidžia mąstyti lanksčiai ir priimti kūrybiškus sprendimus. Mokytojų kūrybiškumo kompetencija- tai viena svarbiausių kūrybiškumo ugdymo mokykloje sąlygų. Tik kūrybiškai dirbantis mokytojas išugdys kūrybišką mokinį. Mokykloje kiekvienam vaikui turi būti sudaryta galimybė kurti, nes vaikai iš prigimties yra smalsūs ir mėgsta eksperimentuoti.

(Mintys iš projekto „Mokykla atvira kūrybiškumui“, inicijuojamo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kartu su Ugdymo plėtotės centru)

KONFERENCIJOS TIKSLAS

pasidalinti gerąja darbo patirtimi kūrybiškai organizuojant ugdymo(si) procesą.

 KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI

 •  remdamiesi savo patirtimi ir įgytomis žiniomis, pasirinktais metodais ir formomis pristatyti savo veiklą;
 • naudodamiesi pateikta informacija, dirbdami grupėse praktiškai pritaikyti inovatyvius;
 • ugdymo-(si) metodus ir būdus, taikomus šiuolaikinėje pamokoje

 KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS

 •  dorinio ugdymo aktualijos atnaujintų programų ir gyvenimo pokyčių kontekste,
 • kūrybiškumo ugdymas,
 • integruotas mokymas,
 • inovatyvūs ugdymo(-si) metodai,
 • mokinių kompetencijų ugdymas,
 • individualizavimas ir diferencijavimas dorinio ugdymo pamokoje,
 • darbas su spec.poreikių mokiniais dorinio ugdymo pamokoje,
 • vertinimas dorinio ugdymo pamokoje,
 • mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas,
 • modulinis mokymas,
 • projektinė veikla,
 • dorinio ugdymo mokytojų, klasės vadovo, dalykų mokytojų, soc. pedagogo, spec. pedagogo bendradarbiavimas.

 DALYVIAI

 Šalies bendrojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo mokytojai, atnaujintų BUP dorinio ugdymo konsultantai, dvasininkai, mokytojai dalykininkai besidomintys tarpdalykine integracija, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, klasės auklėtojai, mokyklos administracijos atstovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai.

 KONFERENCIJOS DARBO FORMOS

 • žodiniai, stendiniai, video pranešimai
 • diskusijos,
 • mokinių darbų parodos,
 • pedagogų praktinės darbo patirties (projektų, metodinių priemonių, pateikčių pamokoms, leidinių) pristatymai.

 KONFERENCIJOS ORGANIZATORIUS

 Inga Vainorienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos etikos mokytoja, UT konsultantė.

Danutė Kratukienė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, UT konsultantė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja.

 KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.00 – 10.00 val. – dalyvių registracija

10.00 – 11.30 val. – plenarinis posėdis, diskusijos

11.30 – 11.45 val. – pertrauka

11.45 – 13.00 val.- praktinės patirties pristatymai, diskusijos

13.00 – 13.45 val. – pietų pertrauka

13.45 – 15.15 val. – darbas grupėse, diskusijos

15.15 – 16.00 val.– darbo grupėse išvadų pristatymas, diskusija, konferencijos apibendrinimas.

 KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

 Konferencija įvyks 2014 m. gegužės 8 dieną 10 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai), Didžiojoje salėje (Ia.).

Dalyviai (klausytojai ir pranešėjai) registruojasi iki 2014m. gegužės 2 d. dienos el. paštu: siauliai.kc@gmail.com atsiųsdami užpildytą dalyvio anketą ir trumpą pranešimo anotaciją. Telefonas registracijai ir pasiteiravimui 865597432.

 Konferencijos dalyviams ir klausytojams bus išduodami atitinkami (kvalifikacijos tobulinimo arba metodinės veiklos) Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai. Dalyvio ir klausytojo mokestis – 20,00 LT.

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII