APIE MUS

Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro ženklas

Kuriant Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro ženklą reikėjo atsižvelgti į eilę aplinkybių.

Pirma — ženklas turi būti paprastas, lengvai, įsimenamas bei reprodukuojamas.

Antra — jis turėtų sietis su Šiaulių vyskupijos veikla ir pagrindiniais Bažnyčios simboliais.

Ir pagaliau — tiek grafinis, tiek ir spalvinis sprendimai turėtų kiek įmanoma įtaigiau atspindėti Katechetikos centro paskirtį plačiąja prasme.

Emblemą sudaro apskritimas, kurio centre yra kryžius, balandis ir širdis.

Apskritimas simbolizuoja vienybę, tobulumą ir ištikimybę. Per krikštą mes jau tapome vienu kūnu, esame pašaukti bendrystei. Per Kristų Dievas padarė mus broliais ir seserimis, todėl esame pašaukti broliška meile palaikyti vieni kitus, idant brandintume tikėjimą.

Esame viename kelyje pašaukti ištikimai skelbti Tikėjimo tiesas, kad Geroji Naujiena apimtų kuo didesnį žmonių ratą. Visi esame pakviesti tobulai atlikti mums Dievo pavestą misiją ir regėti Jį veidas į veidą amžinybėje.

Kryžius, mūsų prisikėlimo ir vilties simbolis. Prisikėlęs Kristus sunaikino mirtį, ir mums padovanojo vilties šaltinį – amžinąjį gyvenimą su Juo, džiaugsmo pilnatvę Jo artume. Per Kristaus prisikėlimą visa tai tapo vilties tikrove. Jos atgimdyti ir suvienyti apaštalai džiugiai skelbė vieni kitiems: „Jis prisikėlė, Jis gyvas, Jis pasirodė, mes Jį matėme ir įtikėjome“. Šią žinią turime skelbti ir mes.

Balandis — Šventosios Dvasios simbolis. Pagrindinis Šventosios Dvasios vaidmuo — liudyti Jėzų Kristų. Ji žmonių širdims pasako tiesą apie Jėzų. Šventoji Dvasia taip pat yra krikščionių mokytoja. Ji atskleidžia tikinčiajam Dievo valią ir tiesą: „Guodėjas — Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, — mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau.“

Šventoji Dvasia apsigyvena tų žmonių širdyse, kurie tiki Jėzumi, ir jos pagrindinis tikslas — padėti pasireikšti Dievo charakteriui tikinčiojo gyvenime. Mums, patiems nesugebantiems pasikeisti, Šventoji Dvasia atneša į mūsų gyvenimus meilę, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, malonumą, gerumą, romumą, ištikimybę ir susivaldymą. Užuot prašęs būti mylinčiais, kantriais, maloniais, Dievas prašo pasitikėti Juo ir išryškinti tuos bruožus. Taigi krikščionims liepiama gyventi Dvasia ir būti pilniems Šventosios Dvasios. Tada ji sustiprina krikščionį vykdyti tarnystę ir padėti kitiems tikintiesiems augti dvasiškai.

Mėlyna spalva Švč. Mergelės Marijos spalva. Visas jos gyvenimas buvo vientisas „fiat“. Kartu su ja sakykite „taip“ Viešpačiui ir melskite Dievo Motinos užtarimo Šv. Rožinio malda.

Balta spalva simbolizuoja širdies tyrumą ir teisingumą. Viešpats pasilikęs Švč. Sakramente nuskaistina mūsų širdis. Lai Eucharistijos šventimas ir Adoracijos praktikavimas nuskaistina mūsų širdis.

Pilka spalva tai visi atspalviai nuo juodos iki baltos. Tai mūsų gyvenimo spalvos, kurios įgauna toną tik tada, kai mes būname vienybėje su Viešpačiu. Kasdieninė malda ir kasdienis Šv. Rašto skaitymas teiks Dievo stiprybės kasdienos gyvenimui.

aukštyn