Apie mus

Tilžės g. 186, LT-76294, Šiauliai
Įm. kodas: 192072230
Tel./faks. (41) 522 116, mob. 8 655 97432
El. paštas: {siauliai.kc@gmail.com}
www.svkc.lt

Kapelionas — kun. Tadas RUDYS

Vadovė — Danutė KRATUKIENĖ

Metodininkė  — Nijolė VALINSKIENĖ

Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras įsteigtas 1997 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio iniciatyva, kaip institucija, kurios pagrindinis tikslas — pagalba vyskupijos tikybos mokytojams. Tačiau centro veikla kasmet sparčiai plėtėsi, darėsi įvairiapusiškesnė.

Katechetikos centras koordinuoja religinio ugdymo bei katechetinę veiklą visoje Šiaulių vyskupijoje, siekia sudaryti kuo geresnes sąlygas religiniam ugdymui vyskupijos mokyklose, teikia pagalbą vyskupijos parapijoms. Galutinis katechezės tikslas suprantamas, kaip pagalba asmeniui „su Jėzumi Kristumi ne tik susipažinti, bet ir su Juo bendrauti, savo gyvenimą su Juo suvienyti“ (Jono Pauliaus II apaštalinė adhortacija Catechesi Tradendae, 5).

Katechetikos centro darbuotojai analizuoja tikybos mokymo patirtį, teikia edukacinę, metodinę pagalbą tikybos mokytojams, koordinuoja jų darbą, rūpinasi tikybos mokytojų dvasiniu ugdymu bei kvalifikacijos kėlimu, organizuoja seminarus, susitikimus, konferencijas, išvykas, rekolekcijas, tarpininkauja aprūpinant švietimo įstaigas ir metodinius centrus mokymo priemonėmis bei literatūra, teikia metodinę pagalbą katechetams, glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių vyskupijos Pastorciniais centrais, kitų vyskupijų Katechetikos centrais, Šiaulių universitetu, vyskupijoje esančių miestų ir rajonų savivaldybių Švietimo skyriais, mokymo ir kitomis įstaigomis.

Mūsų misija —
Atlikti Ordinaro pavestą katechetinę tarnystę (plg. Bendrasis katechezės vadovas, p. 265—267).

Mūsų vizija —
Sudaryti galimybę, kuo didesniam žmonių ratui perduoti Gerąją Naujieną formuojant krikščionišką mąstyseną ir gyvenseną, perteikiant tikėjimo tiesas ir gilinant jų supratimą. Nuolatinis mokytojų ir katechetų dvasinis tobulėjimas bei kompetencijos augimas siekiant aukštos religinio ugdymo kokybės.

Mūsų tikslas —
Sudaryti sąlygas augti religiniai brandai, rengiant dalykinius, dvasinio pobūdžio seminarus, organizuojant rekolekcijas bei bendradarbiauti ir teikti visokeriopą pagalbą.

Mūsų veikla —
Religinio ugdymo ir parapinės katechezės Šiaulių vyskupijoje stebėsena ir pagalba šiose srityse dirbantiems asmenims.

aukštyn